Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: Polityka) jest dokumentem, w którym informujemy Cię w jakim zakresie i w jakim celu Digimuth sp. z o.o., jako administrator twoich danych osobowych, gromadzi i przetwarza twoje dane osobowe. Ponadto, Polityka zawiera informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Serwisie.

Polityka ma charakter informacyjny, w związku z czym nie stanowi źródła praw i obowiązków ani Administratora, ani Użytkowników.

W razie pytań i wątpliwości możesz skontaktować się z nami przy pomocy Formularza kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej: [email protected]

§ 1. Definicje

Użyte w Polityce pojęcia oznaczają:

 1. Administrator - Digimuth spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Garbary 67, 61-758 Poznań, nr KRS: 0000828464, NIP: 7831812862, kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł, której księgi rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

 2. Serwis – niniejsza strona internetowa;

 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;

 4. Formularz kontaktowy – formularz dostępny w Serwisie pod adresem https://digimuth.com, przy pomocy którego możliwy jest kontakt z Administratorem.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);

  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);

  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);

  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

 3. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

 4. Serwis oraz usługi Administratora nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia ani do nich skierowane. Administrator świadomie nie gromadzi i nie przetwarza danych osób poniżej 18 roku życia.

§ 3. Sposób gromadzenia danych

 1. Administrator może gromadzić dane Użytkowników za pomocą następujących sposobów:

  1. przekazanie ich przez użytkownika w Formularzu kontaktowym lub w wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej;

  2. za pośrednictwem plików Cookies, pod warunkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na korzystanie z plików Cookies.

 2. Podawanie jakichkolwiek danych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może brakiem możliwości:

  1. kontaktu za pośrednictwem Formularza kontaktowego;

  2. odpowiedzi ze strony Administratora;

  3. zawarcia umowy z Administratorem.

§ 4. Zakres, cel i sposób przetwarzania danych

 1. Administrator może gromadzić następujące informacje o Użytkownikach:

  1. imię i nazwisko;

  2. adres poczty elektronicznej (e-mail);

  3. adres IP;

  4. informacje techniczne o jakichkolwiek urządzeniach, z których korzysta Użytkownik, żeby uzyskać dostęp do usług Administratora, w tym: połączenia internetowe i/lub sieciowe, jakikolwiek identyfikator urządzenia mobilnego, system operacyjny, rodzaj przeglądarki lub innego oprogramowania, lub też dane dotyczące sprzętu komputerowego oraz inne informacje techniczne; są to dane techniczne o Użytkownikach oraz ich działaniach i schematach działań, które nie zawierają danych osobowych;

  5. wszelkie inne informacje przekazane przez Użytkownika.

 2. Administrator może przetwarzać gromadzone dane w celu:

  1. odpowiedzi na wiadomości przesłane za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej;

  2. zawarcia umowy zgodnie z wolą Użytkownika;

  3. wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, w tym świadczenia usług i dochodzenia roszczeń;

  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykonywania wezwań upoważnionych organów państwowych);

  5. marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

  6. prowadzenia statystyki;

  7. wysyłki zamówionej przez Użytkownika informacji handlowej lub oferty;

  8. wykonania i przechowywania kopii bezpieczeństwa, zapewnienia zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienia zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

  9. realizacji tzw. uzasadnionego interesu w rozumieniu RODO.

 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane następującym rodzajom odbiorców:

  1. pracownikom, współpracownikom, pełnomocnikom i podwykonawcom Administratora;

  2. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności biurom rachunkowym, kancelariom prawnym, doradcom podatkowym, dostawcom usług hostingowych, informatycznych czy programistycznych (w szczególności na potrzeby obsługi Serwisu, poczty elektronicznej i przechowywania danych w chmurze);

  3. upoważnionym organom państwowym;

  4. Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – podmiot mogący przetwarzać dane poza terytorium Unii Europejskiej; przekazanie następuje na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez przedsiębiorców posiadających siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, którzy przystąpili do programu Privacy Shield, odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

 4. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

 5. Administrator przetwarza dane w okresie niezbędnym do realizacji określonego celu, w tym w szczególności:

  1. w przypadku wykonania umowy – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy;

  2. w przypadku przetwarzania w celach marketingowych - do wykonania przez Użytkownika praw wyłączających przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym do momentu złożenia sprzeciwu lub wycofania zgody.

Ponadto, okres przechowywania danych będzie nie krótszy niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 6. Polityka cookies

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

 2. Pliki Cookies stosowane są do następujących celów: zachowanie bezpieczeństwa usług i zapobiegania oszustwom, poprawienia wydajności strony, rejestracja wizyt do celów marketingowych i statystycznych, wspieranie personalizacji stron internetowych (np. zapisywania ustawień języka). Pliki Cookies mogą być również wykorzystywane i zamieszczane przez współpracujących z Administratorem partnerów – podlegają wówczas politykom cookie lub politykom prywatności zamieszczających je podmiotów.

 3. Większość popularnych przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies w związku z czym brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na korzystanie z plików Cookies. Pod poniższymi linkami znajdują się informacje dotyczące ustawień Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

 4. Administrator informuje, że wyłączenie lub ograniczenia plików Cookies może powodować trudności lub brak możliwości korzystania z Serwisu.

 5. Serwis używa wtyczek Google Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), mogących używać plików Cookies: Google Analytics oraz Google reCAPTCHA v2. Więcej informacji w § 5 ust. 3 pkt. 4.

§ 7. Prawa osób, których dotyczą dane

 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie – art. 15 RODO.

 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia – art. 16 RODO.

 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie – art. 17 RODO.

 4. Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie – art. 18 RODO.

 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora – art. 20 RODO.

 6. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego, osoba której dane dotyczą uprawniona jest w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym również w zakresie profilowania.

 7. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika lub Klienta na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Polityka dotyczy tylko niniejszego Serwisu. Administrator informuje, że w Serwisie mogą znaleźć się odnośniki do innych stron czy też odtwarzacze multimedialne (takie jak YouTube i Soundcloud), które nie są prowadzone przez Administratora. Administrator zachęca do zapoznania się z polityką prywatności i polityką cookies po przejściu na strony innych podmiotów.

 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.

 4. Administrator może okresowo aktualizować niniejszą Politykę.

 5. W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji znajduje się tu: https://uodo.gov.pl/pl/83/155